Luôn hướng tới việc đạt được các chuẩn mực cao trong từng công việc.