Hết lòng với công việc. Nhận trách nhiệm 100% để thay đổi và phát triển.