Có thái độ, kế hoạch, cách làm việc và ứng xử minh bạch, rõ ràng