Tôn trọng mọi lời hứa để luôn tạo được sự tín nhiệm và mến phục.